شرکت پرتو پوشش آپادانا، در خصوص خدمات پوشش دهی لیزری مناسب‌ترین پیشنهادیه را از حیث کیفیت کار و زمان اجرا به مشتریان ارائه می‌دهد. پس از بیان مسئله توسط مشتریان و به فراخور ویژگی‌های هر پروژه، این شرکت در کمترین زمان پیشنهادیه جامعی آماده و ارسال می نماید. 

ویژگی‌های هر پروژه در حوزه پوشش دهی لیزری به شرح زیر می‌باشد :

  • ابعاد و وزن قطعه‌کاری .
  • تعداد قطعه .
  • جنس قطعه .
  • اهمیت و میزان استراتژیک بودن قطعه . 
  • میزان پیچیدگی پروفایل هندسه قطعه .
  • پیش نیازهای موردنیاز قبل از عملیات لیزری (پیش گرم سازی قطعه، پیش گرم سازی پودر، تشکیل لایه های بافر، کامپوزیت سازی پودر و …) .
  • پودر موردنیاز جهت پوشش دهی بر روی قطعه .