حضور شرکت پرتو پوشش آپادانا در 12امین کنفرانس بین المللی IMAT 2023 به عنوان اسپانسر

حضور شرکت پرتو پوشش آپادانا در اولین نمایشگاه صنعت هوایی کشور AirShow2024