در فناوری پوشش دهی لیزری، یکی از قطعات مصرفی، شیشه محافظ هد می‌باشد.
این قطعه در داخل هد پوشش دهی لیزری نصب شده و مانع عبور آلودگی‌ها و پودر فلزات به قسمت‌های بالایی هد می شود.
بازرسی دوره‌ای و نگهداری این قطعه حائز اهمیت می‌باشد.
تحویل‌دهی شیشه محافظ هد، طبق سفارش و برحسب میزان ضخامت و قطر(mm) شیشه محافظ می‌باشد.