کار با لیزرهای فایبر، مستلزم رعایت الزامات و دستورالعمل‌های فردی می‌باشد. یکی از این الزامات، استفاده از عینک‌های ایمنی، طبق استانداردهای مربوطه است. استاندارد OD تعیین کننده‌ی استفاده یا عدم استفاده یک عینک برای یک لیزر مشخص شده می‌باشد.
استاندارد نبودن عینک ایمنی، آسیب‌های جدی برای چشم و پوست به‌همراه خواهد داشت. یکی از روش‌های چک کردن استاندارد عینک ایمنی، حک بودن مشخصات لیزر و OD برروی شیشه و دسته‌ی عینک می‌باشد.
تحویل‌دهی عینک ایمنی لیزر، طبق سفارش و برحسب میزان توان لیزر، طول موج لیزر و قطر لکه‌ی اشعه لیزر می‌باشد.